• 3 years' experience in renowned consulting firms
 • Background in Accounting and Finance is a must
 • Good analytical, with strong communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale Performance Management, MIS Report
 • Sale Agency Strategy, Sale Reporting
 • 5-8 years of experience from Insurance or Banking

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Analysis
 • Analyst
 • Performance Marketing Analysis

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement
 • มีส่วนรววมในการจัดทำงบประมาณประจำปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering/Sciences
 • Experience in washing machine testing
 • Arrange scheduled training for staff

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor and Master’s Degree in Business
 • 7 years of experience in Corporate Strategic
 • Strong communication & Interpersonal skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors Degree in relevant creative
 • 2+ years of Performance Marketing experience
 • Exposure to Affiliate Marketing

23-Mar-17

 

Applied
 • 3 years in programmatic marketing, online ads
 • Understand online media planning, buying
 • Experience in startups is a big plus

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล