• Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Bahasa

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for content marketing initiatives
 • Recruit, manage and collaborate with a team
 • Write virally interesting blog posts in Thai

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • มีสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age between 22 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing
 • Knowledge with E-commerce and E-Marketing

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล