• Develops and enhances software applications.
 • 2 - 5 year experience in java/php
 • Experience in E-Payment Business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ Programmer ไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
 • มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering
 • Good English reading skills.
 • Age 22-28 years old.

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล