• Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • Ability to prepare a VAT and withholding tax
 • Prepare financial records in compliance
 • Good command of spoken and written English

18-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

16-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years of experience in Accounting.
 • Good MS Office, JDE is a plus.,SAP
 • Good command of English.

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Receive incoming invoice (third party)
 • Scan supplier's Incoming invoice
 • Register all incoming invoice (3rd Party)

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age 21-25 years old
 • 0-3 years experience in admin, Issue Invoice
 • Fresh Graduated also welcome

16-Feb-17

 

Applied

Accounting junior

Enlighten Advisory Co., Ltd.

บางกอกน้อย

 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย
 • จัดทำบัญชี ภงด.1,3,53,30 ประกันสังคม
 • ปิดงบรายเดือน

16-Feb-17

 

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

14-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี All-in-1
 • สรุปรายงาน จัดทำรายงานบัญชีการเงิน

13-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain accounting records
 • Experience in ERP Accounting implementation
 • Accounting Standard knowledge

01-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล