• Bachelor's degree in accounting
 • At least 1-2 years’ experience in accounting field
 • Experience in Retail Business

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review accounting entries, journal vouchers
 • Complete account reconciliations with 30 days
 • Support the new system launch and review accountin

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • GL Accountant
 • exp. in GL reconciliation
 • Excel , SAP

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชีสรรพากรและภาษีอื่นๆ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 2 years experience in general accounting
 • Experience in General Ledger (GL)

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งใจทำงาน ขยัน
 • สัญชาติไทย
 • เรียนรู้สิ่งใหม่

12-Jan-17

 

Applied
 • Accounting General Ledger
 • Ability to use Excel
 • Able to communicate in English

11-Jan-17

 

Applied
 • Manage and review the Balance Sheet
 • Perform daily and monthly bank reconciliation
 • Reconcile all other account in Balance sheet

09-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior GL Accountant

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

02-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล