• Experience in Commercial Credit Risk
 • strong skills in data analytics
 • Good written and Communication of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่
 • มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล