• Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy or related fields
 • Minimum 0–2 years experiences in regulatory affair
 • Strong planning, strategic thinking, hard-working

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เภสัชกรฝ่ายผลิต
 • ยาปราศจากเชื้อ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาครีม
 • ควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • Coordinate with Production, R&D,HR,Purchasing
 • Manage and control performance of QC staffs
 • More than 2 years experience in quality Assurance

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy (BPharm) graduates
 • 0-3 years experience
 • Salary depends on ability and experience.

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai male/female, aged between 27-33 years old
 • Bachelor's Degree in Pharmacy
 • 1 year of experience in the position of Production

26-Apr-17

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา
 • ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 • ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา
 • ติดต่อประสานงานกับกรมอาหารและยา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชกรรม

26-Apr-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านเภสัชกร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดยาตามใบสั่งแพทย์
 • เช็คสต็อค, นับยา, แพ็คยา
 • ปวช. - ปวส./ผ่านหลักสูตร ผช.ห้องยา

24-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bangkok
 • Pharmacist
 • hospital

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา
 • รักงานบริการ ขยันอดทนซื่อสัตย์
 • ประจำร้านขายยา

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science
 • Good communication skills
 • license to practice pharmacy in Thailand

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Flexible benefit
 • 2-5 years of experience required
 • Professional working for project achievement

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy
 • Knowledge of FDA, regulatory trends
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy
 • Knowledge of FDA, regulatory trends
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

24-Apr-17

 

Applied
 • จัดยา, จ่ายยา และเบิกยา/เวชภภัณฑ์ใช้ในแผนก
 • รายงานยาไม่เคลื่อนไหว,ใกล้หมดอายุ
 • หากผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจาณาเป็นพิเศษ

23-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

21-Apr-17

 

Applied
 • Pharmaceutical production, medicine, laboratory
 • Quality Assurance, QA, Specialist, Senior level
 • Generic, pharmacy, science, manufacturing, drugs

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21-Apr-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

21-Apr-17

 

Applied
 • ทำงานทุกอย่างในร้านขายยา วันละ 10 ชม.
 • ไม่จำกัดเพศ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ตรงทางด้านเภสัชศาสตร์อย่างน้อย 10 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีใจรักการบริการ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล