• Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Production or quality control or quality assurance
 • Good command of English and computer literacy.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pharmacist
 • Research & Development
 • Pharmaceutical drug

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Feb-17

 

Applied

Pharmacist / Pharmacy Store Manager (40-100K)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Handle for all of retail/ store management
 • Bachelor Degree in Pharmacy (New grad is welcome)
 • 0-5 direct exp in retail chain drugstore

24-Feb-17

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 22-30 years old. Thai resident
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • 1-2 years experience in Pharmaceutical/Healthcare

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

24-Feb-17

 

Applied
 • เป็นพนักงานขับรถยนต์ รับ-ส่ง
 • ไม่สูบบุหรี่และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Master Degree in Pharmacy
 • Management System and local SOPs.
 • Good knowledge of cGMP/GLP

23-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา
 • รักงานบริการ ขยันอดทนซื่อสัตย์
 • ประจำร้านขายยา

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's Degree in Pharmacy
 • Five years' experience in quality control
 • Holding a valid Pharmacist Professional Certificat

22-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดยา, จ่ายยา และเบิกยา/เวชภภัณฑ์ใช้ในแผนก
 • รายงานยาไม่เคลื่อนไหว,ใกล้หมดอายุ
 • หากผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจาณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์
 • บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Pharmacy
 • (2) years of biologicals-related production
 • Fluent in English.

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานทุกอย่างในร้านขายยา วันละ 10 ชม.
 • ไม่จำกัดเพศ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ซื่อสัตย์

21-Feb-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
 • ทำงานเป็นกะได้

21-Feb-17

 

Applied
 • ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา
 • ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
 • ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา
 • ติดต่อประสานงานกับกรมอาหารและยา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • Have Pharmaceutical Degree
 • > 3 years Quality System practice in manufasturing
 • Good Command in Speaking English

20-Feb-17

 

Applied
 • ชลบุรี, จันทบุรี
 • เภสัชกร / พยาบาล
 • คลังยา, โรงพยาบาล

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
 • Ensuring compliance with TFDA regulations
 • Studying scientific and legal documents.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล