• train
 • deveop
 • curriculum development

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสังคมสงเคราะห์
 • ประสบการณ์ 0 – 2 ปี ทางด้านการฝึกอบรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To plan, develop, conduct and supervise training
 • Bachelor degree in Business Administration, HR
 • Shuttle Bus, OT, Bonus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงาน และ contractor ให้มีความรู้
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนงานอบรมฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรม 2-3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Educational Technology
 • 1 -3 years experience in training administration
 • Good communication and presentation skill

22-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 years experience in HR Training, ER
 • Skill in design course training
 • Experience in Employee Relation in manufacturing

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in any related field
 • At least 2 years of experience in product training

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • 2 years experience in Training and HRD parts
 • Good Communication Skill

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม พนักงานประจำสาขา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Plan, Develop, conduct and supervise training
 • Compile learning report conducting training data
 • Coordinate of the up-to-date training tools

21-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

20-Jun-17

 

Applied
 • KM, Organization
 • analyze training and development needs
 • work all task of training

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์
 • สามารถใช้งานคอมฯ Microsoft Excel, Word และ Power

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ER Manager
 • HRD , Training
 • Labour Law

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM & HRD function
 • Able to work under pressure.
 • Good administrative skills.

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or higher in HRD, HRM , Administration.
 • 5 years of experience in Training and Development
 • Maturity with Good human relationship

20-Jun-17

 

Applied
 • age not over 28 years old
 • 2-5 years’ experience in Project Management
 • Good command in English both speaking and writing

20-Jun-17

 

Applied
 • Training & Development Officer / Sr.Officer
 • Learning & Development / Organizational Developmen
 • 2 years experiences of Training & Development

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ในฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Training and Development
 • Develops learning activities
 • Reviews evaluations of training courses

19-Jun-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมAdobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี

19-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบรวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรมภายใน

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training Officer

Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Nationality : Thai
 • Male/ Female, age around 25 - 29 years
 • Experience in Human Resource

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โปรดเตรียมเนื้อหาและ present การสอนในวันสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์และทักษะในการสอนเชิง Soft Skill
 • มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการธนาคาร

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม 1 ปีขึ้นไป

14-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานรงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
 • ประเมินผลงานฝึกอบรม

14-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล