• 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Feb-17

 

Applied
 • auditing
 • quality assurance
 • statistics

25-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิ ปวส.ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-years experience in Software Testing of Web App
 • Good knowledge of SDLC, Programming Skill

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age between 25-45 years old
 • Bachelor Degree (or higher) in any fields
 • 3 years (or more) experience in quality position.

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล