Accounting Officer

TWENTY-FOUR CON&SUPPLY COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาโท
 • ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Payable
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 1-2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • CPA or CPD are preferred
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with a stable Japanese organization
 • to utilize your skills in accounting field
 • to work in a multinational environment

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เงินเดือน 10,000 -15,000
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ืทำงานเป็นทีม
 • การทำงานผูกพัน พี่ - น้อง
 • นำเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุการด้านบัญชีทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • มีประการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ทำรายงานบัญชีของบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ความสามารถทำงานเป็นทีมได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปวส. บัญชี หรือสูงกว่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล ตรวจรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Special ability of SAP experience and MS Word, Exc
 • TOEIC score 450 (minimum)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounts Receivable
 • AR/RV
 • Accounting Officer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ของบริษัท
 • บันทึกบัญชีของสมุดรายวัน เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • จัดทำรายการเงินประจำเดือน งบทดลองและรายละเอียด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมพื้นฐาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of experience in accounting or finance
 • Maintaining accounting files and records
 • Calculating withholding tax and VAT.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำบัญชีรับ-จ่ายได้
 • ลงข้อมูลโปรแกรม Express

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 25-32 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good English skills.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังลินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความอดทน เรียนรู้งานได้เร็ว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีโรงงาน และบัญชีทั่วไป
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to work under high standard company
 • New graduate is also OK

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระเอียดรอบครอบกับงาน
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์มาอย่างน้อย1ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To utilize your logistic skill and grow with firm
 • To work in small company with warm environment
 • To learn from Japanese MD directly

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Express
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Senior Account Executive-GL
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 yrs exp. working in office environment
 • Fluent command in English (Verbal and Written)
 • Excellent administration skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • การศึกษาจบปริญญาตรีบัญชี
 • ประสบการณ์ ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึง โปรแกรมทางบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Diploma or Bachelor's degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting fields

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบัญชีด้านรับ (ลูกหนี้)
 • รับชำระจากลูกหนี้การค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมสินเชื่อลูกค้าส่วนภายในประเทศ
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้ โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • financial
 • Accounting
 • Reconciliation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล