• Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
 • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
 • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญา ตรี/โท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Compliance

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Economics, Finance, Statistic
 • Experience in Sale Management / Planing 3-5 years
 • Fluent in English both of writing and speaking

23-May-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

09-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

09-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

05-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล