• Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Finance Leasing Sales
 • Basic analysis of customer financial status
 • Bachelor Degree in Finance/Business Administration

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
 • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
 • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล