• Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง , สัญชาติไทย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

26-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี
 • จัดทำแผนและโปรแกรมการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกับผู้รับตรวจ

15-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล