• Bachelor's Degree in related field.
 • Thai nationality, aged 27- 32 years old
 • Good Communication both English & Thai

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25,000++
 • HSK Level 4 ขึ้นไป (ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี)
 • เดินทางด้วยมีรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวก ลงสถานีลาดพร้าว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Experience in administrative field
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ติดตามสินค้า
 • รายงานรับสินค้าประจำวันและงานที่รับผิดชอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Sourcing Strategies and Category Management
 • Cost Improvement and Value Generation
 • Stakeholder Management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 26 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารการจัดซื้อ-จัดจ้าง Supplier และ Sub Contract
 • ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistics หรือ Supply Chain
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองการประเมินผู้ขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า(Po)ตามใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อ vendor/supplier เพื่อต่อรองราคา
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA or BS in Textile & Clothing
 • Minimum of 2 years in a Fabric Buyer/Merchandiser
 • Minimum of 2 years of textiles sourcing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have an experience in prurchasing
 • Fair in English
 • Good in office software

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรณ์และ Vendor คู่ค้า
 • ติดต่อ Vendor คู่ค้าในการสั่งซื้อ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์เบื้องต้น

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

24-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

24-May-17

 

Applied
 • Handle on general administrative tasks
 • Support for flight and hotel booking
 • Confirm all ordering and purchasing

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • Proficiency in English and Thai is a must.
 • Some proficiency in Microsoft Office packages
 • Hardworking and responsible.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

24-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

24-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

24-May-17

 

Applied
 • 5 years experience in procurement/sourcing.
 • Good command of English.
 • Proven ability in negotiation and compliance.

24-May-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • Good at English age 22-30 years
 • 1 year experience in Purchasing
 • experience in oversea purchasing

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก รวมถึงงานเอกสารต่างๆ

23-May-17

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

23-May-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Min.1-2 years direct experiences in Procurement
 • Send out /Follow up TPO letter to all suppliers

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to manage and compromise
 • Good level in English
 • Good in office software

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

23-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถประจำโรงงานที่นครปฐม

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้

23-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Three years in manufacturing procurement
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • 3-5 years experience in procurement / import
 • Degree or Master degree in Business Administration

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field, Diploma
 • 1 years or less in Purchasing, Admin, Engineer
 • Experience for a manufacturing, Fresh graduate

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Select suppliers and issue RFQ
 • Analyse the supplier quotations
 • Work with suppliers and propose ideas

23-May-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาเฟอร์นิเจอร์เพื่อการจำหน่าย
 • ประมาณการและวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

23-May-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล