• Bachelor degree in Occupational health and safety
 • 3 years up working experienced in SHE function
 • Good knowledge in safety standard law

18-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female Age 25 years or above
 • Degree in Occupational Health & Industrial Safety.
 • 3 years’ experience or above in occupational

17-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย,
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง-ชาย
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Safety Officer / จป.วิชาชีพ

16-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล