• Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Science ,public health
 • At least 3 years experience
 • Can read and write English well.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

30-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมฯของสถานประกอบการ

29-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

29-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล