• Bachelor’s Degree in related field
 • More than two years of teaching experience
 • Highly competitive salary (30-40K on average)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการ

25-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 27- 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะด้านภาษาจีน สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร

25-May-17

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • มีตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยจะได้รับพิจารณา
 • หากจบการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณา

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรกิจสายการบิน
 • ภาษาอังกฤษดีมาก
 • ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท ในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
 • ดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ
 • TOEIC หรือเทียบเท่าอย่างต่ำ 750

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านธุรกิจการบิน การขนส่ง
 • การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
 • TOEIC หรือเทียบเท่าอย่างต่ำ 750

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน ครุศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักการสอนและต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

23-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23- 35 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียน
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office

23-May-17

 

Applied
 • ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว และ/หรือการโรงแรม
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการประถมศึกษา
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการสื่อสารการตลาด
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

22-May-17

 

Applied
 • Teaching in Hotel and Tourism Diploma Program
 • Controlling student conduct and discipline
 • Arrange internship and student activities

22-May-17

 

Applied
 • แนะแนว ประชาสัมพันธ์ การเรียนต่อการโรงแรม
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีความมั่นใจและเชื่อมั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/แนะแนวการศึกษาต่อ

22-May-17

 

Applied
 • ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 • สามารถขอทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยได้
 • มีโอกาสศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล