• Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วศบ. เคมี วิศกรรมสาสตร์
 • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ)
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • Manufacturing factory
 • 5 years of experience in Manufacturing factory

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in shift
 • Strong leadership skill and problem solving
 • Good command of English

21-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

20-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานที่ โรงงาน ราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวะทุกสาขา หรือ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล