• Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

20-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 8 years+ exp in accounting field
 • Ability to communicate in English

19-Apr-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Female, aged over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • Male/female, Thai nationality, age 30-40
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • Good command of English.

19-Apr-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • มีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Urgently required

19-Apr-17

 

Applied
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Urgently required

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or / and MBA
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field
 • Strong supervisory or leadership skills

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 8 years’ experience
 • Experience in Costing&AP

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • accounting background with at least 5 years
 • Journal Voucher, Withholding tax, Receipt Voucher

18-Apr-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

17-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

17-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

17-Apr-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

17-Apr-17

 

Applied
 • Review monthly stock ending report
 • Prepare annual financial statements
 • Review and verify all vouchers

17-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Accountant / สมุห์บัญชี

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

17-Apr-17

 

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • Experience in accounting or finance

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

17-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Proven track record working in Finance/ Accountant
 • Prepare forecasting requirements

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล