• Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

54 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure timely response and repair of breakdowns
 • Supervise installation of new machinery/plant
 • ensure adequate training/supervise quality of work

23-May-17

 

Applied
 • Machine maintenance
 • maintenance supervisor
 • Pneumatic system

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years’ experience Utility/Facility.
 • Bachelor's degree in Electrical or Mechanical.
 • Good command of English.

23-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักร ไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree Electrical/Mechanical Engineering
 • Fair knowledge of English
 • 1-3 years experienced in machine maintenance

22-May-17

 

Applied
 • ระดับ ปวส ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและวางแผนอย่างน้อย 3 ปี

20-May-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years in manufacturing (food industry will be a
 • Positive attitude, self-motivated and pro-active.
 • Degree in Mechanical Engineer.

19-May-17

 

Applied
 • At least 8 years experience in plant maintenance
 • Bachelor's degree or higher in Mechanical
 • Required good of spoken and written English

19-May-17

 

Applied
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • เครื่องจักร
 • ซ่อมบำรุงโรงงาน

19-May-17

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 25 years old up, BE. of Engineering.
 • Has experience in Maintenance over 3 years.
 • Has skill in Machine Maintenance, Facility/Utility

19-May-17

 

Applied
 • ความเป็นผู้นำในการสร้างทีมงานและการพัฒนา
 • ความรู้ความชำนาญในกระบวนซ่อมบำรุง
 • สามารถติดต่อสือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานวิศวกรรมอาคารพักอาศัย หรือโรงแรม
 • มีความคิดวิเคราะห์ วางแผนและจัดระบบการทำงาน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male, Age over 27 years
 • degree of Electrical Engineering, Mechatronics
 • 5 years up experience in Facility system, Project

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอิเล็คทรอนิค จะพิจารณาพิเศษ

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล