• Ensure project complies with engineering standards
 • Control budget for sub-projects/sub tasks
 • 3 years experiences in Project engineer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer (High Building)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • printing ink gravure
 • press print printing electrical
 • flexographic mechanical

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or higher in Instrument, Electronics
 • Having 3-5 years experience in field maintenance
 • or field project Construction.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Project management
 • Rubber industry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Application engineer for F&B process automation
 • Application engineer for Factory Automation system
 • Degree in mechatronics/mechanical engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • 4 years project management
 • Manages multiple projects concurrently.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • 2 years directly applicable work experience
 • Manage Document and Data Control system

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Food Machinery
 • Sales and Project Coordinating
 • MS Office

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • 3 years in experience of field working in Construc
 • Good command of spoken and written English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer, Elevator,
 • Commission, English communication
 • Construction, Mechanical, Electrical, Mechatronic

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design Engineer
 • Machine Design
 • Project Engineer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Electrical
 • 5 years experience in relevant of Engineering
 • In depth knowledge of Development & Management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's Degree in Engineering, preferably
 • Experience in Logistics/ Petrochemical Indus
 • At least 5 years experience in direct superv

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างถนน หรือสะพาน
 • จบ วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้าน ถนน สะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านโยธา10 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Projec plant construction/Plant design engineer
 • Industrial waste/Waste recycling plant constructi
 • Industrial machinery fabrication/design equipment

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical, electrical
 • 2 year as a Project Engineer or relevant
 • Good command of English both spoken and written

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Driving day to day project management operations.
 • Dealing and communicating with clients.
 • Responsible for every phase of the project

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • ควบคุม/บริหารโครงการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical
 • 4 years Engineering and Project Management
 • The ability to work independently.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years’ experience in roles
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Proficient with office applications & AutoCAD

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer/วิศวกรประจำโครงการ

Rojjanasin Construction Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ดูแลความเรียบร้อยและความคืบหน้าของหน้างาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาโยธา /ก่อสร้าง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา เครื่องกล, เคมี, ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office, Auto Cad
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • บริหารงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกร

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.

23-Feb-17

 

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience up to 3 years
 • Comfortable in leading a people and discussions

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Renewable Energy Projects Development
 • Biogas Technologies and Biogas Power Plants
 • Wastewater Treatment Plant

23-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical, Industrial
 • Experienced in selling of industrial products
 • Computer literacy and fair command of English.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good oral and written communication in English
 • MS.Project and CAD, 3D CAD design skills
 • Hand-on and “can do” attitude is desirable.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate industrial assemblies new construction
 • Instruct and supervise field service personnel
 • Work with the project leader and the customers

23-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical, Electrical
 • 5 year experience in relevant of Engineering
 • In depth knowledge of Development & Management

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Eng in Mechanical, Industrial, Electronic
 • Good knowledge of Project Management
 • Good command of spoken and written English

23-Feb-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล