• Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year experience in Purchasing and Sourcing.
 • SAP system and Cost analysis at manufacturing.
 • Female, Age not over 35 years old.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
 • เปรียบเทียบราคา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญาตรี
 • ประสบการณ์การจัดซื้อเกี่ยวกับซื้อขายกระดาษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age : 22-28 ,Male or Female
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Excellent in english, Toeic 700

25-May-17

 

Applied
 • จัดหาแหล่งซื้อ และเปรียบเทียบต้นทุน
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มียานพาหนะ สามารถขับรถได้ สามารถออกไปพบลูกค้าได้

25-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old.
 • 1-3 y exp in Purchasing with Manufacturing
 • Good command in English

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

25-May-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ต่อรองราคา
 • สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสาร

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • At least 5 years’ experience in Sourcing
 • Positive attitude and target oriented

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดซื้อ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ จัดซื้อ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for the preparation process purchase
 • Search and contact suppliers to negotiate
 • High negotiation skill with suppliers relationship

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ 1-5 ปีขี้นไป

23-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 24-30 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • At least 1 years experience in purchasing.

23-May-17

 

Applied
 • Follow up confirm PO from Vendor.
 • Follow up part delivery on time.
 • Check shortage everyday.

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หาข้อมูลทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • แนะนำและให้ข้อมูลลูกค้าได้

23-May-17

 

Applied
 • การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
 • มีทักษะในการเจรจา ติดตามงาน ประสานงาน
 • ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์และตรวจเช็คส่วนที่ต้องจัดซื้อจัด

22-May-17

 

Applied

Purchasing Staff (GPO)

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Engineering or any related
 • 1-3 year experience in purchasing
 • Price comparison/Cost Breakdown analysis

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความสารมารถด้านคอมพิวเตอร์ Word Excell
 • มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์

22-May-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

22-May-17

 

Applied
 • 3-5 yrs experience in Purchasing Field
 • Skill in Automotive or related business
 • Good command of English

21-May-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • calculate and recheck about contruction stuffs.
 • Coordinate and negotiable price with supplier.
 • 1-3 years experience in Purchasing in Construction

20-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • ซื้อของตามบิล
 • ขยัน ซื่อสัตย์และรักองค์กร

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล