• Regional role experience
  • Power plant, Oil and Gas, Real Estate, FMCG
  • Feasibility study experience

22-Jun-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การเงินการธนาคาร
  • มีความรู้เรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
  • ผ่านงานด้านสินเชื่อรายย่อยจากธนาคาร

22-Jun-17

 

Applied
  • Partnership Management
  • Develop creative and effective business dev
  • Payment Product

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล