• Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Accounting
 • In depth understanding of GAAP.
 • Good command in English.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

19-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล