• ปริญญาตรี / สาขา การบัญชี / ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านระบบบัญชี เป็นอย่างดี
 • สามารถฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in auditing
 • Work in an international auditing firm
 • Work in Laos

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 7-10 years in professional audit experience

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

22-Jun-17

 

Applied
 • Prepare audit program.
 • Provide consulting work about internal controls
 • Draft audit report

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบในธุรกิจการเงินอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินธนาคาร

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English language
 • Work on a number of projects in the auditing area

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Internal Audit Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Country's leading retail
 • Central Bangkok
 • Career advancement

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance, MBA is a plus
 • High attention to detail and excellent analytical
 • Good English command

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

20-Jun-17

 

Applied
 • Strong background from big 4 audit firm
 • CPA / CIA preferred
 • Fluent English

19-Jun-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • internal audit, audit
 • risk management, internal audit
 • Good command of both spoken & written English

19-Jun-17

 

Applied
 • 8 - 10 years of experience in Internal auditing
 • Operational auditing, Insurance business knowledge
 • Fluent in English, CIA is preferable

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • audit background
 • COSO
 • bachelor degree in accounting

19-Jun-17

 

Applied
 • Proven experience in auditing
 • Confident communication and presentation skills
 • Good command of English

13-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล