• Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถวางแผน และ วิเคราะห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารทั้งงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด,ประชาสัมพันธ์
 • อายุ 25 – 35 ปี ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • ดูแลส่วนประชาสัมพันธ์ สามารถเขียน Contant ข่าว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สิน อย่างน้้อย 5 ปี
 • ผ่านงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความรู้การบริหารทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7-10 years working experience in HR related field
 • Skills in overall HR function, OSH and ISO system
 • Communication in English or Japanese is advantage

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-5 years experiences in in GA and ADMIN
 • Willing to learn, hardworking,higher responsibiliy
 • Knowledge of 14001 and Safety Quality

27-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี ด้าน Software
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษอังกฤษได้ดี

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

25-Mar-17

 

Applied
 • 3 - 4 years experience in sales.
 • To speak and write fluently English and Thai
 • Salary 20.000+ commission

24-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์งานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
 • ทำงานสื่อสารองค์กรสำหรับบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์เตรียมรายงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

24-Mar-17

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันหมู่
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง เที่่ยวประจำปี
 • มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

24-Mar-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนรงงานอุตสาหกรรมอาหาร5ปี
 • ผ่านบัญชีด้านอาหารทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

22-Mar-17

 

Applied
 • Take minutes of Management meetings
 • Perform general secretarial tasks & administrative
 • Providing administrative support to Executive

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์บริหารงาน HRM 10 ปีขึ้นไป
 • ชาย/ หญิง อายุ 35- ไม่เกิน 45 ปี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล