• Bachelor’s degree in Human Resources
 • Experience in planning professional development
 • Strong communicate with service

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sub Manager Purchase
 • 1
 • 1

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing , Purchaser ,Buyer
 • Automobile , Part
 • Negotiation , sourcing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะด้านงานบัญชี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • •Planning, Negotiating, Cooperation and Leadersh
 • •Analytical & Problem Solving Skills
 • •Team building & development skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ Mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านออกแบบ Packging

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

27-May-17

 

Applied
 • Good allowances
 • Great opportunity
 • Giving more your experience

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ขายส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกีี่ยวข้อง

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only male or female
 • degree in Hotel Management or related field.
 • 3-5 years of guest service / hotel experience

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance / Accounting
 • Experience in DJSI >4 yrs.
 • Good command in English (TOEIC 700 up)

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-May-17

 

Applied
 • -
 • -
 • -

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

24-May-17

 

Applied
 • Knowledge of Opera / Fidelio
 • Well-developed communication and customer relation
 • To be flexible and work well under pressure

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Transport
 • Logistic
 • Supply chain

23-May-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี ด้าน Software
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษอังกฤษได้ดี

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education: Bachelor degree to Higher
 • Experience: Minimum 5 years in 5 star hotel
 • Job benefits: Salary, Development opportunities

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล