• To check payment transaction and upload data
 • To direct credit to supplier, customer and staff
 • To support and monitor for bill payment service

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จิตบริการ บุคลิกภาพและทัศนคติดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in Admin, HRM, HRD
 • Degree in Business Administration
 • Reviewing HR and Administration procedures

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle administrative works for MD and Manager.
 • 1 year of experience in secretarial or admin field
 • Experience in general accounting is advantage.

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • 10 yrs exp in Admin & Accounting
 • Ability to communicate in English

25-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายทางบัญชีระบบภาษี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPD license
 • SAP experience
 • Accounting and Tax experience 5-10 years

25-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female Thai Nationality, age 25- 35 years
 • BA in related field or Cert. from any reputable
 • 2-years up experience as an Administrative

24-Apr-17

 

Applied
 • Good English
 • Administrative
 • Computer literacy

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล