• Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in finance, Account

21-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

21-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 years work experience in External or Internal
 • Degree or higher in Finance and Accounting
 • Male/Female, Age between 35-40 years

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting , Finance
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Strong analytical and systematic thinking

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีใบอนุญาตด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้และความชำนาญด้านระบบการควบคุมภายใน

21-Apr-17

 

Applied
 • Internal audit
 • Accounting
 • assistant manager

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or male, aged 39 - 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Accounting
 • 10 years of work experience as an internal auditor

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • JSOX
 • Auditor

21-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Internal Auditor
 • To audit adequacy of business operations
 • Proven working experience as Internal Auditor

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

20-Apr-17

 

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย ปริญญตรี หรือสูงกว่า
 • มีวุฒิบัติ CIA (Certified Internal Audit)
 • มีประสบการณ์บริหารงานตรวจสอบบริษัทมหาชน

20-Apr-17

 

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting Finance Audit
 • Good communication skills in Thai and English
 • 5-7 years in professional audit experience

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit planning
 • Qualified accountant - CPA required
 • Excellent command of English

19-Apr-17

 

Applied
 • Masters Preferred or Bachelor Degree
 • CPA, CFA or CIA
 • Manager minimum 5 years’ experience

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • Work experience in a related Internal Auditing
 • Knowledge of US SOX/J-SOX, Risk Assessment

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Audit evaluation internal control system
 • provide general consultant on control activities

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Excel , Assess, ACL โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Accounting
 • 5 years of experience as an internal auditor
 • CIA, CPA, CISA certificate is a plus

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Accounting
 • 5-10 years of experience in Internal Audit
 • Certified Internal Auditor (CIA) will be advantage

18-Apr-17

 

Applied
 • Involve in audit planning, develop audit program
 • Plan, conduct and monitor testing and inspection
 • Bachelor's degree in Accounting, Business Admin

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Account or related field
 • Good command of English
 • Understanding standard of IIA

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินการธน

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • JSOX
 • Internal control
 • Internal Audit

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Management Level
 • 10-15 years in external / internal audit

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GM - Internal Audit

CENTRAL Group of Companies

ต่างประเทศ

 • Experience in internal or external auditing
 • Can work in aboard is desirable
 • Excellent command of written and spoken English

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการ การจัดทำการประเมินความเสี่ยง
 • บริหารจัดการ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ติดตามและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

18-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

17-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปี (2 ปีในระดับผู้จัดการ)
 • มีความสนใจในงานระบบคุณภาพ ISO 9001

17-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Audit Manager
 • Internal Control

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล