• Set-up detail projects schedule at component level
 • Track the component project schedule
 • Manage and ensure new component release

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Design and Manage project
 • Automotive manufacturer
 • Amata city, Rayong

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ได้
 • วางแผนงานบริหารโครงการ/ควบคุมงานตามแผนได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, I.E., Electrical
 • Project Management, Estimate Cost, Machine install
 • Program MS Project, AutoCAD will be advantage.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล