• Management Skill (Sales,CS,Supply Chain)
 • Strong Communication
 • Self-motivated and ambitions

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai national, aged 40 years old or above.
 • Bachelor's Degree or higher in Mechanical
 • At least 8 years’ experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการผลิต และตรวจสอบกระบวนการภายในการผลิต
 • บริหารความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • marketing
 • promotion
 • Above the Line / Below the Line

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree qualifications in accounting/finance
 • Experience in leading financial due diligence
 • Four years experience in transaction advisory work

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเข้าใจระบบ GMP HACCP
 • สนใจทำงานอุตสาหกรรมอาหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 35- 45 ปี ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสหการ
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO, และ 5 ส
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมพนักงานพิจารณาพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years or above experience
 • Good in Chinese speaking and writing
 • 5 days working

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak and understand basic English languag
 • working experience aluminium extrusion industry
 • Able to work in Bangna-Trat Rd., Km 36

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการและบริหารจัดการงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PATRA is a leading of porcelain tableware.
 • 5 work days ( Mon - Fri ) / Week
 • @ wireless road, near BTS ( Ploenchit station )

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านศิลป์ และการออกแบบ
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านการขาย, การตลาด
 • ทบทวนกิจกรรมการตลาดที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาดนำเสนอมา
 • ดำเนินการออกหา Sponsors/Partners

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวะกรรม (วศบ.) ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรมออกแบบได้ (CATIA)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 days per week
 • Nong Khae, Saraburi
 • PATRA PORCELAIN

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา MASTER DEGREE from well-known university
 • วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง
 • วางแผนเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 years experience in similar capacity
 • Conversant in English, Mandarin (is advantage)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษี และบัญชีเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานต้นทุนขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 15 years experience in Automotive Parts Production
 • Quality, Costs, Delivery with KAIZEN Capabilities
 • Hands-on, Can-Do, Problem Solving & Team Building

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง
 • บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age over 38 years old
 • 5-10 years experience in purchasing & sourcing
 • Good command in English and computer literacy

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Female
 • More than 5 years experience in marketing
 • Good command in speaking and writing English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายบระบบต่างๆของอาคาร
 • สามารถวางแผงธุรกิจของงานระบบต่างๆในอาคาร
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years working experiences in property consultant
 • Organize international sales events aboard
 • Have a background in Property Development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 5 Years of experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is an advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือบริหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการสาขา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in plastic industries
 • Experience in extrusion blow moulding
 • Injection moulding or printing and sleeving

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development Manager
 • Sales Manager
 • Negotiable

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yeas experience in Freight Forwarding
 • 5 years management experience
 • experience in handling of hazardous material

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English
 • Marketing
 • Thai

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Creative, promotional mindset and Mar Com.
 • Decisive&effective problem-solving ability.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality with age not less than 40 years
 • degree or higher in the field of Supply Chain
 • 10 years in the area of Supply chain management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตธุรกิจไก่แปรรูป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good English
 • Master's Degree in Accounting
 • Minimum 3 years of experiences

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Develops organization strategies
 • Implements human resources strategies
 • Manages human resources operations

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล