• Bachelor or Master’s degree in Accounting
  • 15 years experience in financial management
  • Proficient in English and Thai

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Experience with Senior Manager level
  • English Business level
  • Knowledge of Costing,Budgeting

26-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี หรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการการบัญชี

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล