• Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

21-Jul-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ SME
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

20-Jul-17

 

Applied
 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล