• Thai national only
 • Good speaking and writing in English communication
 • Age 30 year old plus

27-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • รู้ขั้นตอน วิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปิดบัญชีได้

26-May-17

 

Applied
 • Financial and Accounting Manager
 • Internal Auditor, External Auditor
 • Financial Management

26-May-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • was a financial controller and in related industry
 • strong account, finance, cost control experiences
 • forecast and reporting are always accurately done

26-May-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์งานบัญชีและการเงิน
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีต้นทุน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

25-May-17

 

Applied
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill
 • Bachelor degree in Controlling, Finance, Business

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการปิดงบการเงินให้ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • วางแผน ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายส่งให้แก่หน่วยงาน

23-May-17

 

Applied
 • SAP
 • Accounting Closing
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Degree or higher in Accounting, Finance or other
 • Minimum 3 – 5 years of experience in Accounting

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล