Senior Accountant

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • BA/MA in accounting/finance with good English
 • Experience from international manufacturing
 • Leadership, flexible, supervision, reliable person

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหาร ด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 1-2 ปี

28-Mar-17

 

Applied

Cost Accountant

Great Eastern Drug Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

27-Mar-17

 

Applied

Accountant/พนักงานบัญชี

Thepharak Accounting Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลลงใน Excel และโปรแกรมทางบัญชี
 • ตรวสสอบความถูกต้องของเอสาร

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
 • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

23-Mar-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล