• Monitor, review accounting & related system report
 • Supervising the accountant team to perform.
 • Close working with the senior executives and peers

1 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • to work in famous Japanese company
 • Opportunity to study car market
 • Opportunity to grow up your accounting skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai male/female, age between 35-45 years
 • Degree in Accounting/Financial
 • Good Command in written and spoken English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree or higher
 • CPA or CPD are preferred
 • Good command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • กรุงเทพดุสิตเวชการ กรุงเทพ หัวหิน
 • มีประสบการณ์โรงพยาบาลหรือธุรกิจบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years Solid experience in accounting & finance
 • Strong in financial analysis, planning, budgeting
 • Prefer Leadership and management skill

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in cost accounting
 • Degree in accounting and/or related field
 • Experience in the Manufacturing industry

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • รู้ขั้นตอน วิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปิดบัญชีได้

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years working experience in accounting
 • Hold CPD License

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

26-May-17

 

Applied
 • To work in one of the leading Automotive company
 • To grow in strong organization with good career
 • To gain good welfare, well benefits and high bonus

26-May-17

 

Applied
 • 10 years experience with listed company
 • Good command of English
 • CPA is a plus

26-May-17

 

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

26-May-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

26-May-17

 

Applied
 • จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบม. 3ขึ้นไป
 • มีความรู้ พอเข้าใจงานบัญีการเงินบ้าง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting and Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IPO
 • Manufacturing and trading
 • Domestic and International markets

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพบัญชี และ การเงิน
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

26-May-17

 

Applied
 • Account AP, AR
 • Financial report
 • Analysis

26-May-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี และภาษีเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Word / Excel และ Express ได้ดี

26-May-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Coordinate local accounting & financial operation
 • Need Japanese business common-sense
 • Analyze the accurate of all accounting

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี
 • ทำภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

26-May-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

26-May-17

 

Applied
 • Manufacturing cost base on ERP system (BPCS).
 • Presentation cost variance analysis.
 • Check all of cost account reconciliation report.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

26-May-17

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager of a manufacturing
 • Chemical manufacturing company, working in Bangkok
 • IPO, SET listing preparation process

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

26-May-17

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Professional qualification like CPA
 • Attractive benefits and Allowances

26-May-17

 

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน - ใบเสร็จรับเงิน
 • การขาย ออก บิลขาย/ใบกำกับภาษี

25-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ผ่านการทดสอบ ก.พ. หรือ Smart for Work
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

25-May-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 45-50 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 7-10 years working experience in Finance

25-May-17

 

Applied
 • At least bachelor degree, prefer master degree
 • 8 - 10 years experience in in a Trading
 • Good planning and outstanding skills

25-May-17

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม และโบนัส
 • เดินทางด้วยมีรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวก สถานีลาดพร้าว

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance and Accounting
 • Good command of English
 • Thai Nationality only and Teamwork

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล