• Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 2 yrs exp in finance/ Accounting position
 • Bachelor Degree in Accounting/ Finance
 • Ability to communicate in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age 35 - 45 years old,Thai nationality.
 • At least Bachelor degree in Accounting/Finance.
 • Minimum of 3-5 years of experience in Finance and

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged between 30-40 years
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years' working experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Professional qualification like CPA
 • Attractive benefits and Allowances

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์2ปีในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA
 • 8 years plus experience in supervising accounting
 • Proven ability to operate under pressure

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

28-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบม. 3ขึ้นไป
 • มีความรู้ พอเข้าใจงานบัญีการเงินบ้าง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 2-3 years at a managerial level

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Degree in Accounting, Finance, or related fields
 • Good command of written and spoken English

28-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

28-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบงานด้านเอกสารด้านบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • TOEIC Score 650 up
 • Good relationship

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

27-Apr-17

 

Applied
 • Finance and accounting in MNC of manufacturing
 • Audit background, CPA is a plus. Work in Rangsit
 • Financial Analysis, IFRS, TFRS, Tax managment

27-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิเคราะห์การเงิน
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป IFRS
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีในธุรกิจขนาดใหญ่ 10-12 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree majoring in Accountancy
 • Experience relating to the BOI.
 • Have experience of using Accpac

27-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน - ใบเสร็จรับเงิน
 • การขาย ออก บิลขาย/ใบกำกับภาษี

27-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female only, 25-32 years old
 • degree in accounting or related
 • 2 years experience in related position

27-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied

VP - Accounting and Finance

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IPO
 • Renewable energy
 • Power plant

27-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล