• Bachelor degree in Accounting and/or a related
 • Minimum 3 - 5 years' supervisory level experience
 • Fluent in written and spoken English

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Minimum of Bachelor’s Degree in Finance
 • Up to 10 years’ experience in a finance
 • Experience working for a manufacturing company

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานต้นทุนและนำเสนอรายงานต้นทุน
 • วิเคราะห์และตรวจสอบการจัดสรรต้นทุนประเภทต่างๆ
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี (Excel)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลเรื่องระบบต้นทุน สินค้าของบริษัททั้งหมด
 • ดูแลเรื่อง สต๊อกสินค้าที่มีการผลิตในบริษัททั้งหมด
 • ดูแลข้อมูลการผลิต เพื่อจัดทำ Data Center

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing cost base on ERP system (BPCS).
 • Presentation cost variance analysis.
 • Check all of cost account reconciliation report.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือต้นทุน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • responsible for Costing
 • Cost Accoutant
 • Costing function

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 28 - 35 years old
 • Accounting/Accounting or related fields
 • At least 3 years of relevant costing and analysis

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing Accountant, Finance analysis
 • 0-8 yrs. experience in Costing Accountant
 • Good command in English

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male or Female age over 32 years
 • Bachelor's degree or higher in accounting
 • 5-7 years experience in accounting and finance

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, Male/Female, age 32-40 years
 • 10 years’ experience in accounting
 • Good knowledge of tax, WHT, VAT

25-May-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนและงานสต็อกสินค้า 2 - 3 ปี
 • บัญชีต้นทุน

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience in Accounting
 • Male or Female Age 27-40 Year

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Has knowledge of SAP is advantage
 • Good personality, positive attitude

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์3ปี
 • เงินเดือนดี

24-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7 years or more experience in the accounting
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Male or female, aged between 30 – 35 years old

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

23-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-May-17

 

Applied
 • คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือนเพื่อจัดทำงบต้นทุนผลิต
 • คำนวณต้นทุนตามงาน(Job Cost Sheet)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 5 years of cost accounting.
 • Experience in the plant will be a plus.

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • 0-2 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accountant/บัญชีต้นทุน

Great Eastern Drug Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

23-May-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Cost Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-May-17

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Manufacturing Accounting
 • Assistant Accounting Manager

22-May-17

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบัญชีต้นทุน 4 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Calculate product cost
 • Responsible for physical inventory counts
 • Performing cost analysis and variances analysis

22-May-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

20-May-17

 

Applied
 • บัญชชีต้นทุน
 • AP
 • รังสิต

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

19-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Manager
 • DC & Cost Accounting Manager
 • DC & Cost

18-May-17

 

Applied

Cost Accounting Section Chief (Automotive)

en world Thailand

เมืองสมุทรปราการ

 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

18-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้สามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/บัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 0-3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารดี

10-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost accounting, Cost accountant
 • Machinery, Manufacturing
 • Costing

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล