• economic
 • strategic planning
 • banking business

26-Jun-17

 

Applied
 • The individual will represent SCB Global Research
 • Managing investor road shows in Thailand
 • Provide economic and market research

26-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
 • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for leading banking and financial institution
 • Job open to superior job candidates
 • Analysing Thailand’s economic outlook

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โททางเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป
 • งานวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

23-Jun-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล