• Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement all aspects of our health and safety
 • Conduct regular risk assessments
 • years of direct experience in HSE tasks

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age between 22-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of spoken and written English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาล ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
 • ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer PT17050509

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Safety and Health
 • 2-3 year in Hazardous control Certificated
 • ISO internal auduitor Certificated

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
 • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านดูแลระบบความปลอดภัย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
 • ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
 • ต้องมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer

Lixil (Thailand) Public Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year of experience in a safety role
 • Degree in safety management
 • Thai nationality, male/female, aged not over 30

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience as Safety Officer
 • experienced in 5S, ISO 9001, ISO14000,OHSAS 18001
 • Degree in Occupational Health & Safety,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied

Safety Officer

CONWOOD CO., LTD.

สระบุรี

 • Bachelor’s degree in occupational health
 • 1 year experience in related OH&S field
 • Knowledge of OH&S procedure

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Ground Safety Officer

Thai AirAsia Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor’s degree in Occupational Health Safety
 • Knowledge for ISO 9001 and OHSAS 18001
 • Good command of English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • วุฒิปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย , วิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ จป.ระดับวิชาชีพ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interview in English
 • Professional level certification
 • Work day: Mon-Sat

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

22-May-17

 

Applied
 • TOEIC at least 550 scores
 • Knowledge of safety laws
 • able to work different areas

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 26-30 years
 • Degree of Safety and Occupational Health Officer
 • Chemical personnel / ISO14001 , OHSAS18001

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to work at vessel or go offshore

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 experience in Training
 • Can drive a car
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • Responsible for developing procedures, processes
 • Coordinate with concerned parties
 • Handle the compliance of applicable laws

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To set safety policy & emergency plan
 • Set safety training and evaluate training needs.
 • Record, report and analyze the data and statistics

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Engineering
 • Maintaining and implementing safety system
 • Providing support to quality management ISO 14001

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9000, ISO 14001
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-May-17

 

Applied

จป.วิชาชีพ

BENJA POLYCOAT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย 3 – 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายความปลอดภัย

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปวส.ขึ้นไป ผ่านการอบรมระดับวิชาชีพ 1
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล