• Minimum 3 year Safety field experience
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Health and Safety Degree

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

22-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านงานโรงงานจะได้รับการพิจารณา

22-Apr-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • •Making all safety report that are required by sa
 • •Having good communication in English skill
 • •Having experience 1-2 years in safety field.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • All of safety activities in factory
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 3 years in Safety related field

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 2 years experiences.
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Ability to communicate in English is an advantage.

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำแผนงานการอบรม และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอา ชีวอนามัยและความปลอดภัย

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • TOEIC 550
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male/Female, age between 30-40 years.
 • Bachelor’s degree in Occupational Health&Safety
 • 5-10 years of experience in Environmental&Safety

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Apr-17

 

Applied
 • 3+ years’ Safety Engineering exposure
 • Excellent planning ability and foresight
 • Certified Safety Professional (CSP)

21-Apr-17

 

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Knowledge of ISO 9001, ISO4001
 • At least 1-3 year experience in safety job
 • Control and follow up Safety Patrol

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

20-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ด้าน ISO:9001

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

20-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลทางด้านความปลอดภัยในโรงงาน
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศหญิง

20-Apr-17

 

Applied

Safety Officer

Hirooka (Thailand) Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมาย
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตราการ
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied

Safety & Environment Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)

NTeq Polymer Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง /ชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป วิชาชีพ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Science ,public health
 • At least 3 years experience
 • Can read and write English well.

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Occupational Health
 • Safety experience

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in EHS, Occupational Health
 • Experience 3 - 5 years as a Safety Officer
 • Experience and knowledge in ISO 14000, OHSAS 18000

20-Apr-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ในงานจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

20-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำแผนด้านความปลอดภัย

19-Apr-17

 

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied

Safety Officer / Supervisor

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

19-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

19-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำ และวางแผนงานทางด้านความปลอดภ้ย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer (Samutprakarn) [Job ID:41139]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai Nationality, 22-27 years old
 • Bachelor degree in Occupational health
 • 1-3 years working experience

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • ประเมินเนื้อหาต้นฉบับของลูกค้าในเบื้องต้น

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • Male not over 25 years old.
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experiences 1-2 years (New Graduate is welcome)

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล