• Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 1 year experience in safety
 • Computer literacy: MS Office and so on

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer/จป.เทคนิค

BENJA POLYCOAT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • มีใบ จป.วิชาชีพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ จป. วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
 • TIS/OHSAS 18001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of English
 • Conduct Company's Health & Safety regulations

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 22-26 years old
 • degree in Public Health, Community Health
 • 0 - 2 years of experience in Health promotion

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย,
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง-ชาย
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Safety Officer / จป.วิชาชีพ

25-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ต้องจบ จป.วิชาชีพ

24-Jun-17

 

Applied

Safety Engineer/จป.วิชาชีพ

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Jun-17

 

Applied
 • Occupational Health & Safety
 • Safety
 • Occupational health

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ 5 ปี
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือ เทียบเท่า

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย
 • ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

23-Jun-17

 

Applied
 • เกี่ยวกับ จป.
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Over two years’ experience working in Safety
 • Ability to lead and supervise of over 50 man power
 • Bachelor degree or higher or College Diploma

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝึกอบรมพนักงาน และ contractor ให้มีความรู้
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน
 • ป.ตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา สาขาอาชิวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • EHS
 • Eastern seaboard, Rayong
 • Hazardous Controller License

23-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or Master Degree Safety Engineer
 • Good understanding and application of HSE standard
 • Experience in Safety field in chemical industry

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 5 years related experience in an automotive
 • Ability to work independently with minimal

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ความอดทนสูง

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • Male
 • Age between 23-45 years

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health Safety
 • Knowledge for ISO 9001 and OHSAS 18001
 • Good command of English.

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนา

22-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ปวส. - ปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ด้านการพยาบาล
 • มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่ทีมงาน

22-Jun-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor’s Degree in Safety, Health & Environment
 • Bachelor's Degree in Public Health

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสพการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยด้านโรงงาน1-3 ปี
 • ดูแลและควบคุมระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย
 • แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

22-Jun-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • Safety staff
 • Safety Officer

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety
 • Occupational Health
 • ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to relocated to Sattahip & go offshore

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience minimum 5 years in safety field.
 • Ability to use computer office( MS Office )
 • Good Human relation and good personality.

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล