• HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำสื่อด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ แนะนำ ควบคุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning the Occupational Health & Safety progra
 • Reporting & documentation to submit to department
 • Conduct on EHS training courses

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Summary result of monthly inspection & management
 • Orientation new employee
 • Prepare government report that related with safety

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Occupational health and safety
 • 1-2 years working experience in SHE

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีความรู้การบริหารงานด้านการผลิต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Nova Printex Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ใช้เครื่องมือวัดได้ และอ่าน Drawing ได้
 • มีความรู้ด้าน ISO:9001

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with strict customer audit.
 • Be proactive.
 • Can communicate in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied

EHS Officer (Safety Officer)

M+W (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Safety, Health and Environment
 • Safety License (Professional Level)
 • 3-5 years working experience in safety engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 2 years up experience in safety functions
 • Good command in English for spoken and written

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและโรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ
 • อบรมพนักงานเกียวกับความปลอดภัย
 • ประสานงานด้านความปลอดภัย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HSE , Officer , Oil and gas , hazard and follow
 • Safety, standard ,onshore ,occupational , Health
 • regulations and procedures and offshore

23-Feb-17

 

Applied
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • พักอาศัยในเมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in any field as relate to Safety
 • 3 years relevant working experience
 • Good personality, interpersonal skills

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรม จป.

23-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • แก้ไขปัญญาหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการฝึกสอน

23-Feb-17

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

23-Feb-17

 

Applied

Flight Service Officer / Ramp Safety Officer

LSG Sky Chefs (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Good in English is a must
 • Work with a high accuracy and problem solving
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

SAFETY OFFICER

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Develop staff awareness and training program.
 • Experience in fire protection

23-Feb-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เป็นบริษัทญี่ปุ่นผลิตโช้คและเบรครถยนต์
 • ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
 • โทร.044 – 212 - 050, 044-212 – 075

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
 • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวงได้

23-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา
 • อายุ 26-32 ปี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล