• Finance and Accounting as a leadership
 • International environment
 • Fluent in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be part of leading regional trading company
 • To utilize your Accounting knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บัญชีและการเงิน
 • Accounting & Finance Manager
 • ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางระบบและทำบัญชี วางแผนภาษีของบริษัทและกรรมการ
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี
 • พนักงานน้อย วุ่นวายน้อย มีความเป็นกันเอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

FINANCE & ACCOUNTING MANAGER

DKSH (THAILAND) LIMITED.

จังหวัดอื่นๆ

 • Female, below 40 years old
 • Bachelor degree in Finance and accounting.
 • Advanced computer skills on accounting software

21-Jul-17

 

Applied

DIRECTOR OF FINANCE AND ACCOUNTING

PRTR Recruitment & Outsourcing

ประจวบคีรีขันธ์

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 10 years of experience
 • Experience in retail and the hospitality services

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Budgeting Cost Control
 • experience in Forecasting, Planning and Reporting
 • Good command in English

21-Jul-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ดูแลงานด้านการบัญชีและการเงินในทุกฟังก์ชั่น
 • Accounting&Finance Manager
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21-Jul-17

 

Applied
 • ก้าวหน้า มั่นคง
 • ท้าทาย
 • ทำงาน 5 วัน

21-Jul-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-43 years old
 • Bachelor's degree in Finance or Accounting
 • 7-10 years working experience as accountant

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

21-Jul-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experiences
 • Good command of written and spoken English and Tha

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jul-17

 

Applied
 • Total Experiences in Accounting field 8 years
 • Good command of the English language. (speaking)
 • Handle full set of accounting and finance.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai, Male/female, Not over 40.
 • Bachelor or higher in Accounting.
 • IFRS, TFRS, TAS and Costing analysis.

21-Jul-17

 

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Financial controller/Director/Manager/ accounting

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for monitor daily operations
 • Degree in Accounting / Professional qualification
 • Minimum 6-10 years of experience in finance

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากคุณกำลังมองหางานที่มีความมั่นคงและทำประโยชน์ให้
 • กับสังคมได้ในเวลาเดียวกัน และคุณมั่นใจว่าคนที่เรา
 • มองหาคือคุณ ลองแวะหรือติดต่อมาคุยกับเรานะคะ

21-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีทั่วไป
 • ทำเอกสารวางบิลรับเช็ค
 • มีความเป็นตัวของตัวเอง

21-Jul-17

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • กรุงเทพดุสิตเวชการ กรุงเทพ หัวหิน
 • มีประสบการณ์โรงพยาบาลหรือธุรกิจบริการ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น / อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี ระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

20-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in SAP System FI, CO
 • Degree in either AIS,MIS or related to IT solution
 • Decent English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance & Accounting Manager

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Thai, over 8 years experience in Finance&Account
 • Exp in set up Accounting procedure.
 • Exp work for Public Company Limited is plus

20-Jul-17

 

Applied
 • degree or master's degree in accounting, business
 • Several years of experience in a business
 • Leadership skills, interpersonal skills

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

20-Jul-17

 

Applied
 • Min 5 years of management & accounting/finance
 • Fluent in English, fluency inThai preferred
 • Preferably holding MBA qualification

20-Jul-17

 

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรี-สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied

FINANCE & ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Accounting or any related fiel
 • 5 years of experience in accounting & finance
 • Good communication and problem solving skills

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting and Finance

Timesconsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare and reconcile month/year-end closing
 • Responsible for Tax, VAT, Withholding Tax duties
 • Responsible for fixed assets control, report, GL

20-Jul-17

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

20-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท บัญชีการเงิน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งภาษี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

20-Jul-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล