• Marketing Analyst
 • Initiate new products
 • Understand the dynamic of each market segment

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer (High Building)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เชื่อมประกอบงานโครงสร้างเหล็ก
 • ม.6, ปวช., ปวส., ด้านช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม/ประกอบโครงสร้าง/งานท่อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ แก้ไขแบบ เทียบแบบกับหน้างาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปี ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AutoCad, Solid Work

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เชื่อมประกอบงานโครงสร้างเหล็ก
 • ม.6, ปวช., ปวส., ด้านช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อม/ประกอบโครงสร้าง/งานท่อ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineering , ME, IE or Logistics Engineer
 • Had background in Facilities/SupplyChain/Construct
 • Construction Management & Facilities Design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Civil/Structure Engineering
 • Strong knowledge of local codes and standards
 • Willing to do site works and can work at flexible

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท ด้านวิศวกรรมโยธา / ไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓ ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือ เครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Design 2 D

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Detailing - accurately orientation
 • Well organize and English communication
 • Project management skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารและดูแลอาคาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1. Civil & Structural Engineer (50K-65K)
 • 2. Engineer/Mechanical/Electrical/CAD Design
 • 3. Project Architech (50K-70K)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถถอดแบบก่อสร้าง อ่านแบบก่อสร้าง ประเมินราคา
 • สามารถความความคุมการก่อสร้างได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะการใช้ Program AutoCAD Sketchup ได้ดี
 • มีทักษะการเขียนแบบด้วย Program Revit ได้
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง/ระบบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CAD
 • คิดคำนวณแบบและประเมินราคาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านกฏหมายก่อสร้างควบคุมอาหาร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้าง, มีภาวะผู้นำ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบ ก.ว.)จะพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานขายและการบริการ
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mason

US Embassy Bangkok

ปทุมวัน

 • Completion of High School is required
 • Experience in building construction work
 • A valid Thai driver’s license is required

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ โครงสร้างบ้านระบบ Precast

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to fully utilize your sales skills in the company
 • to work in one of big and well-known office
 • to work in the active and young environment office

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ก่อสร้างโครงการ ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ออกแบบ 3DMAX ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide expert pre-sales support
 • Promote the EcoBuilding system platform
 • Create value and differentiation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้น
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม EXCEL และ Autocad ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ขับรถยนต์ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus,Provident fund,Medical Support
 • Construction Business
 • Have experience in Building Construction field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Structural, Mechanical Engineer
 • Offshore Construction, Steel Fabrication
 • With min. 3 years direct experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบสูง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อบรม ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงาน ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ,ประสบการณ์:2 ปี
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบ อยู่ประจำสำนักงานใหญ่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์:2 ปี
 • ประจำที่หน่วยงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวสหรือมากกว่า สาขาสถาปัตย์และอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, SketchUp
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการด้านการบริหารงานก่อสร้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
 • ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตรวจสอบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • 3 years in experience of field working in Construc
 • Good command of spoken and written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อาคารสูง หรือโครงการขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบโครงสร้าง หรือสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ปะปา ระบบปรับอา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล