• work in the world's number one tire and rubber
 • work with colleagues who are prompt for better
 • utilize knowledge of Mechatronics Engineering

33 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in the world's number one group company
 • to work with colleagues who are prompt for better
 • to utilize knowledge of Mechanics, Electrical

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science Chemistry
 • At least 2-5 year’s experience in Manufacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing software

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Science Program in Microbiologyor
 • At least 2-5 year’s experience in Manugacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Master degree related fields
 • Solid experience in sourcing and purchasing.
 • Fluent in spoken and written English,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP BASIS Support

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Planner (Good English)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Good English both spoken and written
 • Experienced in planning or supply chain
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in sport, adventure activities and f
 • Good command in English
 • Multinational environment based

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม autocad หรือ solidwork ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied

SHE Coordinator

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Tyre production
 • SHE (Environment) law
 • plant management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Logistics Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Logistics
 • Warehouse
 • Transportation

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering, mechanical, construction, facilities.
 • Good command of English.
 • Experience – Procurement : sourcing, negotiating.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • preventive maintenance plan
 • Analyze root cause of machine malfunction
 • repair of equipments, facilities and utilitis

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Specialist

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in HR Generalist
 • Good Communication Skills and very good in English
 • Analytical and Problem Solving Skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Program Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานในแผนกบัญชี-การเงิน
 • ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่างๆ
 • บันทึกบัญชีรับ – จ่ายประจำวัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง งานวิศวกรรม
 • ประมาณราคาและตรวจสอบงบประมาณโครงการ
 • ทบทวนประมาณงานและราคางานและราคาจากแบบก่อสร้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Japanese Interpreter (N1) 40-70K - Contract 1 Year

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Age 23-35 year old
 • Bachelor's Degree in Japanese or related field.
 • Japanese Level N1

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial Engineer
 • Minimum 0-1 years
 • Able to communicate and understand in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical
 • At least 0-3 years’ experience as production engin
 • Experience in continuous processes

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • New graduated is welcome. (For Junior level)
 • +3-5 years experience

24-Oct-16

 

Applied

Accounting & Finance Manager

Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Overall management of A/P,A/R,G/L,
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male/Female Above 37 years old.

24-Oct-16

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Modern Trade Market
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Good command of English and computer literacy

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

24-Oct-16

 

Applied

Corporate Planning Analyst - Senior / 70 - 80 K

Manpower Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Corporate Planning
 • Business Planning
 • Financial Analyst

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 23 -35 ปี หญิง/ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี ขายกลุ่มลูกค้าอุตสาห

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย
 • อายุ22-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณ

24-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 23 -35 ปี หญิง/ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ป.ตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาส
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านฝ่ายบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เคยทำงานด้านฝ่ายบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied

Customer Service Manager

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Operate and driven to Customer service
 • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
 • 5-7 Years experiences is an advantages

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

3D CAD Designer (Siemens NX)

EGR Group Siam Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Have a good attention to detail and a sense
 • Well-developed recent relevant local industry
 • experience with part design, assembly design

24-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading Japanese
 • An opportunity to utilize your management skill
 • Attractive remuneration package

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist Channel Sales Manager in day-to-day
 • To assist and develop promotion
 • Prepare sales reports and forecast business trends

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied