• มีประสบการณ์การขอการรับรองระบบ ISO/TS16949
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO/TS16949 เป็นอย่างดี
 • สวัสดิการ Bonus ปรับค่าจ้าง PVD และสวัสดิการอื่น ๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • plant engineer
 • electrical engineer
 • industrial engineer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience as an upcountry sales.
 • Work well under pressure.
 • Good interpersonal skill, negotiation skill.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National, at least 33 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Minimum of seven years’ experience in a manufactur

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ผ่านงานด้านจัดซื้อ คลังสินค้า 5 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planning, monitoring, and appraising job results;
 • Accomplishes manufacturing
 • Production control

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • maintenance human resource objectives
 • Meets maintenance operational standards
 • Meets maintenance financial standards

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary : Negotiable
 • 6-10 years Experience
 • Employment : Permanent , Full time.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background in safety and health
 • Graduate in occupational health and safety
 • At least 3 years of experience in manufacturing

27-Oct-16

 

Applied
 • Background in manufacturing
 • Experiences in planning or scheduling
 • Bachelor degree in Business Administration

27-Oct-16

 

Applied
 • Solar cell business
 • Control operation and Mantenance
 • Wind turbine business

27-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Mature, proactive, high responsibility, service
 • Proven ability to influence and coach at all level
 • Able to work at Northern Region Industrial Estate

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical or related fields
 • Work experience in maintenance 4 years
 • Good skill in Microsoft Word & Microsoft Excel

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรีอัญมณี ,วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 5 years experience in manufacturing process
 • Good communication skills in Thai & English

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related fields
 • 5-7 years of experience in production scheduling
 • Good communication skills both Thai & English

27-Oct-16

 

Applied
 • Engineering or Sciences background
 • Experience in manufacturing
 • Engineering techniques and knowledge

27-Oct-16

 

Applied
 • Engineering or related fields
 • Lean, Six-Sigma methodology experience
 • Background in manufacturing

27-Oct-16

 

Applied
 • Engineering and Sciences and related fields
 • New graduate or 1 year experience in production
 • Lean, Six-Sigma methadology experience

27-Oct-16

 

Applied
 • Industrial engineer background
 • Background in project management
 • at least 1 year of experience in manufacturing

27-Oct-16

 

Applied
 • machine maintenance
 • Bachelor degree in Engineering
 • Knowledge in PLC Siemem S7, Omron, Mitsubishi

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 3-5 years of experience in warehouse or store
 • Strong knowledge and experience in material

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 3-5 years of experiences in import/export
 • Strong knowledge and experience in BOI,

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปวช. – ปริญญาตรี
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Mechanical/Electrics
 • Minimum 5 years experience manufacturing process
 • Strong Knowledge in implementation of lean

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or over in related fields
 • Strong organizational skills.
 • Ability to work as part of a team.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality , age between 35-40 years
 • degree in Industrial or mechanical engineering
 • 7 years in manufacturing environment

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in software development and programming
 • Knowledge in VB.NET . ASP.NET , OOP Concept.
 • Designs, plans and implements software components.

26-Oct-16

 

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or higher degree in Mechanical
 • 6 years in manufacturing based environment

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Level : Supervisor
 • Bachelor degree in Mechatronic / Mechanical
 • Work location : Lamphun

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Level : Supervisor
 • Bachelor degree in Electrical / Electronic
 • Work location : Lamphun

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Level : Supervisor
 • Bachelor degree of Ceramic Technology, Material
 • Work location : Lamphun

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied