• Bachelor's Degree in Computer Science
 • hardware product: PC desktop / LAN operation
 • IT Infrastructure

4 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree Engineering.
 • Good command of spoken and written English.
 • Welcome new graduated.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 26 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5-8 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Shop manager for ice-cream shop
 • สวัสดิการดี มีโอกาสไป ตปท.
 • มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในการทำงานสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • hands-on manufacturing improvement
 • troubleshooting of Solid State
 • Able to analyze data and make data-driven decision

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master Degree.
 • Fluent in written and spoken English.
 • Computer literate with good typing skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Arts, Business Chinese major
 • Knowledge of Banking products and services
 • Excellent sales and customer relationship skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายนอก,จัดงานเอกสารการประชุม
 • จัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.(ถ้ามี)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้ LINE / FACE BOOK ได้คล่อง อัพเดทเก่ง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Test
 • equipments
 • Software

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี/ประสบการณ์2ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or Accounting
 • Experience in finance and accounting field.
 • Good communication in English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Database Admin

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • DBA
 • SQL
 • DTS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

STIT Company Limited

ลำลูกกา

 • อายุ 25-35ปี
 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Boiler จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher of IT, Computer Science
 • 2 – 4 years experiences in System Analyst
 • Understand System of Hardware and Network

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 32 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตั้งบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำบัญชีรับ-จ่ายได้
 • ลงข้อมูลโปรแกรม Express

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

Pichitporn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER (ELECTRONIC PARTS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in employee relation act
 • Good command of English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Good Command of Japanese (JLPT N3 or higher)
 • At least 1 year of experience in related field
 • Bachelor's degree in any field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied