Engineer

Connector Expert Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Mechanical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Have experience in extrusion and laminating

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Health & Safety
 • Automotive Air condition
 • ISO14001

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years related experiences pertaining.
 • Semiconductor fundamentals.
 • Understand test and scan processes.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 0 – 3 years of programming and software QA
 • Strong knowledge of software QA methodologies

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BE in Electronic / Computer or relate
 • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
 • Good in C Language, C++, Assembly programming

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Electronic, Mechanical or Mechatronic Engine
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Electronic,Mechanical or Mechatronic Eng
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic or Electrical background.
 • Can understand basic functions of IC.
 • Ability to communicate in English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male (candidate must be able to do shift work)
 • 2 years experience in Logistics Service Industry
 • Preferably working experience with 3PL operator

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชลบุรี, จันทบุรี
 • เภสัชกร / พยาบาล
 • คลังยา, โรงพยาบาล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 3 years in related filed.
 • Need English skill to contact overseas customer
 • Good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช,ปวส ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการกลึง
 • อดทน ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

PW ECOTECH CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์ในการเสนอขายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Handle for overall industrial safety
 • experience in Safety Engineer in piping
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years of working experience in a technical
 • Experience working in a project engineering/manage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Giving and providing technical information
 • Demonstrating and explaining products to customers
 • Visiting customers on a regular basis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with QAD Program will be given preferen
 • As well as a customer services background
 • Good English is essential as is the ability

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45ปี
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • ระสานงานทีมขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน45 ปี
 • วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบ้าน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเรียง แก้ไข ไฟล์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 • ทำงานกับเครื่อง CTP เพื่อออกเพลทให้ฝ่ายผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่อง CTP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in a Manufacturing environment
 • Pro-E, SolidWorks or AUTOCAD, PLC
 • Good knowledge in Automotive Cable or Harness

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

19-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production, industrial, automotive, coash,
 • production manager, assistant production manager
 • assembly, production management,

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ฉะเชิงเทรา)

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

19-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

19-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาอย่างน้อย 1 ปี

19-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

19-Feb-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์
 • อายุ 20-26 ปี
 • Toeic 650 ขึ้นไป

19-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

19-Feb-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาด้านงานออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ฉะเชิงเทรา ได้
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Feb-17

 

Applied