• 6 years of working experience
 • 2 years in cost accounting.
 • Degree in Accounting, Financial

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or mMale , Age 22-30 years old.
 • Good command in English.
 • Strong in using Microsoft Office.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานได้ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 (จ-ศ)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Controller

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Plant Controller
 • Cost analysis and FP&A focus
 • Bangplee Area

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 5 years working experience in an account or audit

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Thai National, female. Age Between 25 - 28 years.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting from a recognized
 • Holds a Bachelor's or Master's degree in Account
 • At least 10 year-experience in Accounting and Fina

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master ’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of and experience in ERP systems
 • 5 years’ experience in accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ Audit งานบัญชี
 • มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย3 - 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, or economics
 • FX
 • Experience in banking industry is preferable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Vocational - Bachelor's Degree
 • Experience (Yr) : 1 year or more
 • Age(Yr) : 22 or more

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare sales invoices, receipts and tax invoices
 • Prepare Output VAT Report
 • Degree or higher in Accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good team player and interpersonal skill
 • Flexible and can work under pressure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor degree in accounting , CPA is advantage
 • Leadership skill to coach team
 • High responsibility and commitment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of Finance & Accounting
 • Assistnat Head of Finance & Accounting
 • Tax & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส ปริญญาตรี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma,Bachelor's Degree
 • ติดต่อประสานงานกับ Audit
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • 5 Years experience of A/P and A/R
 • Diploma, Bachelor's Degree or higher

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตาม รวบรวมเอกสารพร้อมทำการบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Finance, Accountant or related
 • Good in Mathematic
 • New graduated are welcome to apply

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTING & FINANCE MANAGER – MANUFACTURING

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Monitoring the financial performance of the dept.
 • Carrying out various finance-related duties
 • Able to efficiently operate the allocated ERP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านจ่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่าย และการหักภาษี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • Work experience in asset management and good knowl
 • Excellent communication skills; strong interperson

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง , อายุ 22-48 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี , ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 • เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Statistic, Finance or related fields
 • Experience 0-5 year in Finance and statistic
 • Proficient in using Microsoft Office

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compiance Manager
 • Finance
 • Excellent English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน ได้ครบถ้วน
 • ออกใบกำกับภาษีและตรวจสอบความถูกต้อง
 • บันทึกใบสำคัญจ่าย และตรวจเอกสารที่ใช้ให้ครบถ้วน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Successful track record of managing and delivering
 • Good project management, team leadership
 • Demonstrates a high level of consultative

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher degree in accounting field
 • 5 years of experience in accounting payable
 • Experience in doing financial statement

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in account / finance
 • Excel literate , plus SAP will advantage
 • Good command of written and spoken English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance
 • 3-5 years in Financial, Fund management
 • Experience in book the exchange rate with commerci

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fully responsible for G/L and Reporting
 • Perform balance sheet reconciliations
 • Multi-tasking and hands on type of person

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting/Office Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Office Management
 • HR Administration

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai national, age 35 – 42 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years’ experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Medical Ins, PVD Fund,Company Bus
 • Fastener for Various Industries Trading Company
 • At least 8 years exp. in Accounting

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support the growth of the company in Thailand
 • Directly coordinate company financial planning
 • Monitor and analyse monthly operating results

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล