Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 41 jobs
  Sahamongkolfilm International Co., Ltd./บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด's banner
  Sahamongkolfilm International Co., Ltd./บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด's logo

  PR (ONLINE)

  Sahamongkolfilm International Co., Ltd./บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  Phayathai
  • วางแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
  • ชอบคิดประเด็นในการประชาสัมพันธ์
  • รักและสนใจภาพยนตร์
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร (งานข่าว)

  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ นักข่าว
  • มีความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)