• Project Planning Schedule
 • Quantity and Cost estimation
 • MS Project or Primavera

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Engineering
 • Have working experience in facilities management
 • Manage and control facilities management

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • 3 years' experience in logistics security
 • Understanding of security standards including TAPA

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

10-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล