• Project Planning Schedule
 • Quantity and Cost estimation
 • MS Project or Primavera

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transnational Organized Crime
 • External Relations and Policy Coordinator
 • United Nations standards and norms

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Women Empowerment
 • policy advocacy , Policy Coordination
 • gender-sensitive criminal justice

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

27-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

27-Jun-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

27-Jun-17

 

Applied
 • University degree in hydrology, hydraulic
 • 7 years of experience in hydrological modelling
 • Improve Flood Early Warning System

27-Jun-17

 

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

27-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Laws
 • Bachelor of Laws
 • drafting on any contracts.

22-Jun-17

 

Applied
 • Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

22-Jun-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering experience
 • Cost control experience
 • MS Project, Primavera P6 and SAP

09-Jun-17

 

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล