• Bachelor Degree or higher in Accountancy.
 • 2-5 year experience in Taxation
 • Good command of spoken and written in English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare forecasting requirements, preparing
 • Review and verify all vouchers
 • Reconcile, adjustment, amortized accounting data

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • degree in Accounting or relate field
 • 5 years experiences in costing, inventory control

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22 - 30
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • Thai native speaker
 • 5 years of experience in tax function

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ ต้นทุน
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบปฏิบัติการ SAP Oracle

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Prepare purchase tax report to support for VAT
 • Input relevant Journal Vouchers

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 10 years of experience in finance operation
 • Good knowledge in tax and compliance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work with warm small company
 • To work closely with manager
 • No experience in this position are welcome

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree on accounting
 • 3 years in accounting role experience
 • ERP / SAP or fully integrated systems usage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การงานบัญชีและภาษี 5 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or / and MBA
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field
 • Strong supervisory or leadership skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 21 - 26 year old
 • Bachelor GPA 2.75
 • Hand on TOEIC score is a plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10 years of experience in finance accounting
 • Thai Nationals Only, male/female
 • Able to work at Rama3

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in Finance and Accounting
 • Degree in Accounting or equivalent qualification
 • Aged 35-46 years old

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Accounting
 • Knowledge of tax is preferred.
 • Good command of English/Chinese.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส 2 ครั้งต่อปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Siam ADR Limited

ปทุมวัน

 • Tax Filing
 • CPD
 • English Speaker

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพ-มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี-การเงินในโรงงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and storage Accounting and tax documents
 • Accounts receivable - payable
 • Account Reconciliation - bank deposits

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 years experience in Finance & Accounting field
 • Manufacture field is preferable
 • ERP is preferable

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged between 27- 35 years old
 • SAP and consolidated accounts experience
 • Good command in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Accounting
 • 2-3 years of work experience in Accounting/ MIS
 • Background knowledge of TAS, Revenue Code

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยผ่านงานด้านการสอบบัญชี / บัญชีต้นทุน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Accounting audit
 • Ability to communicate in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on all accounting function and all taxe
 • Good command of English skills
 • Salary range: 35,000-50,000 Baht

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years work experience in audit firm
 • Have CPA
 • Experience in Audit

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรอบคอบ เที่ยงตรง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial performance report and annual statutory
 • Monitor revenue, costing, asset cost control
 • Design and implement of accounting systems

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-35 years
 • Bachelor in Accounting
 • 3 year experiences in cost accounting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify complex tax issues & provide tax analysis
 • Research and analysis of a wide range of tax issue
 • Bachelor’s degree in Taxation, Accounting,Finance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master in Accounting,Finance,Taxation
 • Min 5 years in Transfer Pricing
 • Provide innovative tax planning, consulting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AP Transaction
 • Withholding Tax, payment
 • Month End closing,

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER

Hilti (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and reviews all accounting records
 • Responsible for all Taxation obligations
 • 5-8 years’ experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting.
 • 5+ years accounting experience with supervisory
 • CPA is preferred

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล