• Responsible for analysis financial reports
 • Able to travel up country (Chonburi, Rayong)
 • 8-10 years in accounting function

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Assistant Admin Manager
 • Assistant HR Manager
 • Accounting Admin

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 45 ปี
 • ควบคุมดูแลงานฝ่ายบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account
 • Investment
 • Finance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชี
 • สนใจงานสอบบัญชี วางระบบ และทำบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience in finance
 • Bachelor’s or master degree in Accounting
 • Knowledge and application of GAAP, Tax Law

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, 30 - 40 years
 • 5-10 years experience in Accounting function
 • Japanese N3 Level

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • At least 1-2 years’ experience in accounting field
 • Experience in Retail Business

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 22 - 40 Years old
 • Good command of English
 • Bachelor Degree in Accounting or related fields

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year experienced in cost accounting
 • Manage cost in accounting system
 • Male with age < 25 years old

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
 • จัดทำรายงานและวิเคราะห์
 • มีความรอบคอบและมีความละเอียดในการทำงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • conduct workshop with dealer
 • conduct training as trainer
 • GL/AP/AR, BRP experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of exp.in Accounting&Management
 • Negotiabel

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for operations performance reports
 • Degree or higher in Cost Accounting, Accounting
 • 7 years’ experience in costing and analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS. Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถคำนวณตัวเลขได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare consolidated financial statements
 • Support financial information
 • Gather information and complete of annual report

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in overall accounting
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Good command of both written and spoken English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication in English language
 • At least 4 years working experience in Accounting
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's in Accounting
 • 2-3 years of work experience in Accounting/ MIS
 • Background knowledge of TAS, Revenue Code

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control and monitoring of payment/Review documents
 • Male/Female. Age 23 up. Bachelor in Accounting
 • Exp. in Account Payable (AP)/SAP/English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี ลายมืออ่านง่าย
 • เข้าใจในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษี และบัญชี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPA, Auditing
 • Expense & Budget
 • Analytical skill

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 4years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Hwa Tai Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fully responsible for G/L and Reporting
 • Perform balance sheet reconciliations
 • Multi-tasking and hands on type of person

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master:related field,Bachelor;Accounting
 • At least 6 year experience, Toeic at least 450
 • Computer(ERP in SAP system, IT system),Work Rayong

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียน
 • ประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการลงุทน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Developing Budgets, Legal Compliance
 • liaising with auditors to ensure
 • Requires good ability to communicate in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree's or Master's in Accounting, Finanace
 • Familiar with working under pressure
 • Experience in a similar finance position

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in finance/accounting
 • Experience of MIS, Preparing Financial Statements
 • Proficiency in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, minimum age 30 years old.
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Experience in Fix Asset /ERP App. is an Adventage

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท
 • ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting and Finance
 • Costing Inventory
 • BOI

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • 1-3 years of experience in accounting field
 • Expert Word and Excel

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project management and team Leader experiences.
 • Very organized, flexible and professional.
 • SAP knowledge or experience is a plus.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการบัญชี
 • มีภาวะในการเป็นผู้นำ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล