• Exp. in Trade Implementation & Vendor Management
 • Knowledge in TB supply chain finance products
 • Fluent in English, written and verbal.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years as a dealers of stocks or bonds
 • Master degree in Finance/Accounting/Economics
 • Thai only

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage cash and liquidity
 • Investor relations domestic and international
 • Experience in Treasury management

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Merger and acquisition
 • Investment banking
 • Capital Market

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business, Economics
 • 1-3 yearsof Experiences in Marketing & Sales
 • Be able to cope with Pressure and Tight Timelines.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บริหารการลงทุนของกองทุน ภายใต้ความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุน ประเมินมูลค่า
 • ติดตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี มีสัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการจัดหาเงินทุนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.
 • 7 years of experience in financial planning
 • Degree in Finance, Economics or Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Analyst, tax, structure, cash flow
 • Financial Analyst-Real Estate, Infrastructure
 • Thai, Malaysian, Singapore nationality open

22 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

22-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Capital market
 • Research on equity fund
 • Strong in investment product.

21-Apr-17

 

Applied
 • ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย
 • จัดทำและรายงานแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance
 • Experience in securities and derivative businesses
 • SEC, SET and AMLO's Regulations

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

21-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Bachelor's or Master Degree in Business Admin
 • Good command in English

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้ MS Office ได้
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง พูดคุย รอบคอบ
 • มีความรู้เบื้องต้นเรืองการตลาด บัญชี ตลาดการเงิน

21-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 ปีด้านการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มี CFA / CISA / Single License

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี/โท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • มีความละเอียดรอบคอบขยันอดทนความรับผิดชอบสูง

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
 • เคยทำงานในธุรกิจจัดการลงทุนหรือสถาบันการเงิน

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • 1- 2 years experiencing in the real estate
 • English fluency with strong communication

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานลงทุนสัมพันธ์

20-Apr-17

 

Applied

Research Officer

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Write a brief daily strategy comment & investment
 • Collect interesting articles on internet
 • Make a presentation of investment idea at seminars

20-Apr-17

 

Applied
 • Provide clients trading technical support
 • Complete sales order tickets
 • Participate in marketing activities

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ กลต.กำหนด
 • มีใบอนุญาต Single License

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ กลต.กำหนด
 • มีใบอนุญาต Single License

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration
 • At least 4 years experience
 • Bachelor degree of Marketing

20-Apr-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conducting in depth research on global companies
 • Keeping track of major announcements
 • Providing input on the buying and selling decision

20-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ต้องผ่านงานมาขั้นต่ำ 2 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ จะพิจารณาพิเศษ

20-Apr-17

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Finance
 • 8-10 years of experience in accounting/finance
 • Proficiency in Computer programs/ AS/400

19-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Enterprise Risk Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • enterprise risk management, compliance
 • company standardize accreditation
 • Business Continuity Management (BCM)

19-Apr-17

 

Applied
 • Associate Director/ VP (Investment Banking)
 • Based in Yangon with car and housing allowance
 • Corporate Restructuring/ Debt Restructuring

19-Apr-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Associate Director/ VP (Investment Banking)
 • Based in Yangon with car and housing allowance
 • Corporate Restructuring/ Debt Restructuring

19-Apr-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Financial Analyst, tax, structure, cash flow
 • Financial Analyst-Real Estate, Infrastructure
 • Thai, Malaysian, Singapore nationality open

19-Apr-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • ปริญญา โท สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Apr-17

 

Applied
 • 2 years’ experiences in financial advisory
 • knowledgeable about SEC & SET regulations
 • Possess Financial Advisory License

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล