• Degree in Statistics or MIS
 • Analytical and Logical Thinking
 • Welcome for Fresh Grads

27 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Legal Knowledge , Analytical Thinking

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Credit Analyst (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year experience in Sale or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Coordinating with internal and external

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

28 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • Marketing Campaign, Research, Financial Product

29 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (AVP/VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Compliance (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • AML regulatory
 • Regulation

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนิติกรรมสินเชื่อ
 • ดำเนินการสอบทานสินเชื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • จัดทำรายงานข้อสังเกตุจากการสอบทาน

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

30 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีพื้นฐานด้านการลงทุนตราสารหนี้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านสินเชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

27-Jun-17

 

Applied
 • บริหารคุณภาพสินทรัพย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จังหวัดภูเก็ต

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance and Law
 • 3 years’ experience in debt collection or related
 • Good command of English and Computer literacy Sale

27-Jun-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล
 • ถ้ามีทีมขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

27-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
 • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

27-Jun-17

 

Applied
 • Supply Chain Sales
 • Relationship Manager
 • Trade Sales or Cash Sales

27-Jun-17

 

Applied
 • งานสินเชื่อ / พิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชย
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

27-Jun-17

 

Applied
 • สินเชื่อ
 • โครงการบ้าน
 • อสังหาริมทรัพย์

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Laws or any related filed.
 • experience of working in collection filed.
 • Working at Bangna KM.12

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ จบปริญญาตรี ด้านการเงิน ด้านบัญชี
 • มีพื้นฐานด้านการเงินเป็นอย่างดี
 • สามารถทำ Cash Flow ทำ For Cash

27-Jun-17

 

Applied

Senior Credit Analyst (AVP/VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

27-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารถยนต์มือสอง

27-Jun-17

 

Applied
 • บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

27-Jun-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

27-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

27-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

27-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jun-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Operational Risk (Manager - AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

26-Jun-17

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
 • ปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • ความรู้ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Leasing machines, trucks or heavy equipments
 • Able to work in Rayong province

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล